Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego Dębsk-Krzywonoś

Ogłoszenie nr 574765-N-2020 z dnia 2020-08-14 r. Gmina Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Dębsk-Krzywonoś OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 30 grudnia 2019 r. GK.271.7.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy-Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komuna

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk - Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)), zwanej dalej ustawą informuję, że w postępowaniu na „Przebudo

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk - Informacja z otwarcia ofert

Szydłowo, dnia 10 września 2019 r. GK.272.6.2019 INFORMACJA z otwarcia ofert Gmina Szydłowo, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w dniu 6 września 2019 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu...

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk

Ogłoszenie nr 588120-N-2019 z dnia 2019-08-21 r. Gmina Szydłowo: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap II Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA z otwarcia ofert Gmina Szydłowo, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w d

Zmiana treści SIWZ-Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-Etap II

Do treści SIWZ dodaje się następujący zapis: Od 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na zamawiającego obowiązek...