Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Szydłowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.szydlowo-maz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-03
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-04-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Katarzyna Opasińska , adres e-mail: gmina@szydlowo-maz.pl , telefon: 236554019.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku Urzędu Gminy znajduje się od strony ul. Mazowieckiej i nie posiada utrudnień w postaci schodów dla osób poruszających się na wózkach oraz z ograniczoną sprawnością ruchową. Drzwi wejściowe przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nawierzchnia przed wejściem do budynku wykonana jest z kostki brukowej.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze budynku. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami zostanie w pełni obsłużona przez merytorycznego pracownika na stanowisku obsługi znajdującym się na parterze budynku.

Dostosowanie schodów

Schody w budynku nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie wind

Budynek Urzędu Gminy nie posiada windy.

Dostępność pochylni

Budynek nie jest wyposażony w pochylnię.

Dostępność platform

W budynku nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak systemu informacji głosowej.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak komunikacji za pomocą języka migowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2020 20:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Meredyk
Ilość wyświetleń: 274
26 września 2020 15:12 (Dariusz Meredyk) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
11 czerwca 2020 12:56 (Dariusz Meredyk) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
11 czerwca 2020 12:49 (Dariusz Meredyk) - Aktualizacja deklaracji dostępności.