Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nosarzewo Polne

Szydłowo: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nosarzewo Polne Numer ogłoszenia BZP: 259378 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowa budynku boksu garażowego dla OSP w Szydłowie

GK.271.8.2013 Szydłowo, 01.07.2013r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „ Budowa budynku boksu garażowego dla OSP w Szydłowie ” . Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy z...

Informacja o wyborze oferty na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 13 czerwca 2013 r. GK.271.6.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. , nr 113, poz.759 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez Gminę Szydłowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...

Przetarg nieograniczony na budowę budynku boksu garażowego dla OSP w Szydłowie

Szydłowo: Budowa budynku boksu garażowego dla OSP w Szydłowie Numer ogłoszenia BZP: 98565 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka...

Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo

Numer ogłoszenia BZP: 83397 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowo

Numer ogłoszenia BZP: 78585 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, faks 023...

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2013-odpowiedzi na zapytania

Gmina Szydłowo Ul. Mazowiecka 61 06 – 516 Szydłowo Szydłowo, dnia 25.02.2013 Do wszystkich wykonawców ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Dotyczy: odpowiedź na zapytanie wykonawcy w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2013 do 24.03.2016 (nr zamówienia:...

Szydłowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2013 do 24.03.2016

Szydłowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2013 do 24.03.2016 Numer ogłoszenia BZP: 71414 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...