Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Szydłowo

Odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Szydłowo W dniu 23 i 25 stycznia do Urzędu Gminy Szydłowo wpłynęły następujące pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu...

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 19 stycznia 2017 r. Gmina Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo Znak sprawy: GK.271.1.2017.MK Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Szydłowo ZAWIADOMIENIE Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie" Informacja o wyborze oferty

GK.271.9.2016.MK(4) Szydłowo, dnia 16 września 2016 r. INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Urząd Gminy Szydłowo informuje,...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie" Informacja z otwarcia ofert

Szydłowo, dnia 16 września 2016 r. INFORMACJA Na podstawie art. 86 ust 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie

Ogłoszenie nr 303230 - 2016 z dnia 2016-08-29 r. Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Szydłowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2016 do 24.03.2019 Numer ogłoszenia: 38838 - 2016; data zamieszczenia: 22.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...

Informacja o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo”

Szydłowo, dnia 17 grudnia 2015 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo” Stosownie...

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo

Szydłowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo Numer ogłoszenia: 330930 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zalesie

Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zalesie Numer ogłoszenia: 152320 - 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo...