Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo

Szydłowo: Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo Numer ogłoszenia: 140524 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Informacja o wyborze oferty na bieżące utzrymanie dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Szydłowo

GK.271.9.2014 Szydłowo dnia 24.04.2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Szydłowo” Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy z...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Bieżace utrzymanie gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Szydłowo"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szydlowo-maz.pl/ Szydłowo: Bieżące utrzymanie gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Szydłowo Numer ogłoszenia BZP: 92298 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe dla punktu przedszkolnego w miejscowościach Szydłowo, Nosarzewo, Dębsk- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

GK.271.7.2014 Szydłowo dnia 03.03.2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Usługi cateringowe dla Punktu Przedszkolnego w miejscowości Szydłowo, Nosarzewo, Dębsk współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego".

Szydłowo: Usługi cateringowe dla Punktu Przedszkolnego w miejscowości Szydłowo, Nosarzewo, Dębsk współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 61808 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Usługi cateringowe dla punktu przedszkolnego w miejscowości Szydłowo, Nosarzewo, Dębsk współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”- informacja o unieważnieniu postępowania

Szydłowo, dnia 20 lutego 2014 r. Znak sprawy: GK.271.4.2014 Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na zadanie pn. „Usługi cateringowe dla...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przedszkole na dobry start"- Informacja z wyboru wykonawcy

GK.271.2.2014 Szydłowo dnia 17.02.2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przedszkole na dobry start - Wyjaśnienie do treści SIWZ

Szydłowo, dnia 13 lutego 2014 r. GK.271.2.2014 Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przedszkole na dobry start” Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 907 ze zm.)...

Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe dla Punktu Przedszkolnego w miejscowości Szydłowo, Nosarzewo, Dębsk współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szydłowo: Usługi cateringowe dla Punktu Przedszkolnego w miejscowości Szydłowo, Nosarzewo, Dębsk współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia BZP: 48504 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przedszkole na dobry start

Szydłowo: Przedszkole na dobry start Numer ogłoszenia BZP: 23907 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj....