Urząd Gminy Szydłowo

Mapa strony

Urząd Gminy Szydłowo
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Organy
Wójt
Rada Gminy
Informacje
Rada Gminy Szydłowo Kandencja 2018-2023
Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy
Protokoły z sesji Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Wykazy głosowań imiennych
Nagrania z sesji Rady Gminy
Sesja Rady Gminy Szydłowo - online
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady
Protokoły
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy działania
Uchwały podatkowe
Roczny program współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenia Wójta
Wybory
Wybory Parlamentarne 2019
Wybory samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Izb Rolniczych 2019
Praca
Konkursy na stanowisko
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 30.000 euro-2019 rok
Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 30.000 euro- 2016 rok
Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 30 000 euro- 2015 rok.
Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 14 000 euro 2014 rok.
Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 30.000 euro- 2017 rok
Ogłoszenie o zamówieniach i onkursach poniżej kwoty 30.000 euro-2018 rok
Ochrona Środowiska
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szydłowo
Postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą”. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce Nr 360/4 – obręb Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szydłowo
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Szydłowo oraz zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa punktu skupu złomu metali żelaznych i nieżelaznych" w miejscowości Giednia
Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn."Budowa farmy wiatrowej Szydłowo 14 MW wraz z infrastrukturą techniczną" planowanej do realizacji w miejscowościach Giednia, Młodynin, Szydłowo oraz Gminie Stupsk
Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Pawłowo
Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW w miejscowości Szydłówek
Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny elektrowni wiatrowej o mocy 4,5 MW na działce nr 157 w miejscowości Pawłowo
Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie 10 elektrowni wiatrowych w miejscowościach Piegłowo, Tyszki Bregendy, Nosarzewo Polne
Informacje dot. gospodarki odpadami na terenie Gminy Szydłowo
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na chów drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych na działkach nr 592 w miejscowości Dębsk oraz 119 w miejscowości Marianowo
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na chów drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych na działkach nr 592 w miejscowości Dębsk oraz 119 w miejscowości Marianowo
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu obsady w realizowanym budynku inwentarskim-obora z ilości 39,50 DJP do 114,50 DJP na działce nr 190/2-obręb Pawłowo, gmina Szydłowo
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków inwentarskich- chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tuczników (280 DJP) każda, w systemie rusztowym” na działce o nr ewidencyjnym 2 obręb 9 - Marianowo.
Gospodarka komunalna
Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłowo
Przetargi na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłowo
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Szydłowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
Konkursy na realizację zadań publicznych
Konkursy na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania sportu
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej dla spółek wodnych
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Budżet
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Opinie RIO
Pozostałe
Program Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016-2020
Obwieszczenia
Ogłoszenia
Program rewitalizacja
POKL
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Petycje
petycje 2017 r
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Informacja za 2016 r.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowo
Ankiety
Projekt
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr
RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Oceny oddziaływania na środowisko
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Budowa budynku inwentarskiego – obory w systemie chowu rusztowego na działkach o numerach ewidencyjnych 236 i 237 w obrębie gruntów wsi Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo, pow. mławski
Budowa trzech obiektów inwentarskich kurników o obsadzie 40000 sztuk brojlera kurzego każdy na trenie działki nr 116/4 w miejscowości Trzcianka
Budowa skupu złomu metali żelaznych i nieżelaznych wraz z ich przetwarzaniem na działce o nr 32/10 w miejscowości Giednia
Budowa fermy hodowlanej drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych na działkach nr 592 w miejscowości Dębsk oraz 119 w miejscowości Marianowo
Eksploatacji piasków ze złoża Giednia na działkach nr 167/3, 168, 169/6, 170/2, obręb Giednia, gmina Szydłowo
Budowa hali magazynowej nr 2 o powierzchni zabudowy do 1380 m² na działce o nr ewidencyjnym 227/8, obręb 8 Krzywonoś, gmina Szydłowo
Rozbudowa istniejącej fermy bydła o budynek inwentarski – obory o wymiarach max. 16 x 42 m, z pom. udojowym 16 x 5 m, w systemie płytkiej ściółki, uwięziowym, o obsadę 56,35 DJP, położonego na działce nr 180 w miejscowości Marianowo 12, gmina Szydłowo.”
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacje
Ogłoszenia
Przetargi
Komunikaty
Aktualności
Podatki i opłaty
Środowisko i jego ochrona
Rejestr informacji o środowisku
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl