Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Logo

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach PROW na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu związanym ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłowo o spotkaniu o charakterze informacyjnym oraz pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016-2020"

Szydłowo, 20.07.2016r. OGŁOSZENIE Szanowni Państwo Wójt Gminy Szydłowo serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Szydłowo do udziału w spotkaniu o charakterze informacyjnym oraz pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016...

Informacja dla rolników poszkodowanych przez ujemne skutki przezimowania

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA W związku z wystąpieniem szkód w niektórych uprawach ozimych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania informuję, że Wójt Gminy Szydłowo zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzenie składu terenowej komisji...

Informacja - usuwanie azbestu 2016

INFORMACJA Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że osoby zainteresowane usunięciem azbestu (demontaż lub odbiór składowanego) mogą zgłaszać się do tut. Urzędu, pok. nr 5 do dnia 5.02.2016 r. Wymagane dokumenty: 1. Deklaracja (pok. nr 5), 2. Potwierdzenie zgłoszenia zamiaru wykonania zmiany pokrycia dachu lub decyzja na budowę...

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego i harmonogram udzielenia tej pomocy.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej Pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) art. 4 ust. 1 ustawy mówi, że osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna 1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających...

Obwieszczenie-Wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa w sprawie budowy trzech obiektów inwentarskich - kurników o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w miejscowości Trzcianka Kolonia, gm. Szydłowo

Szydłowo, dnia 9 października 2015 r.. GK.6220.1.2014/2015 OBWIESZCZENIE – WEZWANIE NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA Na podstawie art. 91 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r....

Bezpłatne szkolenie warsztatowe PROW 2014 - 2020

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich" serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane nowym okresem programowania PROW 2014 - 2020 na szkolenie warsztatowe poświęcone zagadnieniom osi 4 LEADER i środków na wsparcie różnego rodzaju inicjatyw w latach 2016 - 2022. Szkolenie ma także na celu prezentację...

Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szydłowo w 2015 roku

Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szydłowo w 2015 roku Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/194/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania, Wójt Gminy Szydłowo...

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

Szydłowo, dnia 09.09.2015 r. GK.6220.1.2014/2015 OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa Wójt Gminy Szydłowo na podstawie art. 33 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska raz o ocenach oddziaływania...

Ankieta

Ankieta Fundacji Partnerskiej Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich"

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich" serdecznie zaprasza do udziału w badaniu ankietowym mającemu na celu zabranie informacji istotnych z punktu widzenia opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla planowanego obszaru nowej Lokalnej Grupy Działania. Ankieta pozwoli zrozumieć problemy, zagrożenia i potrzeby mieszkańców...