Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie informuje, że przystąpił do projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i będzie realizował szkolenia zawodowe w celu nabycia nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Bardziej szczególowych informacji w powyższej sprawie...

Informacja

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie informuje iż przystąpił do realizacji pilotażowego programu PFRON „UCZEŃ NA WSI" mający na celu dofinansowanie kosztów nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która: - posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności, -...

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Urząd Gminy Szydłowo INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Informuję, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Bożena Szczepańska zam. Piegłowo Kolonia. Uzasadnienie: Komisja Rekrutacyjna w wyniku przeprowadzonej selekcji wstępnej ustaliła, że złożone...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektor ds. rozliczeń podatkowych

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Urząd Gminy Szydłowo Inspektor ds. rozliczeń podatkowych nazwa stanowiska pracy Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o...

Konkurs na stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. rozliczeń podatkowych

Wójt Gminy Szydłowo Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. rozliczeń podatkowych w Urzędzie Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo 1.Podstawowe wymagania: 1/ obywatelstwo polskie, 2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3/ niekaralność za przestępstwa...

Informacja na temat pilotażowego programu "Sprawny dojazd"

Informacja Uprzejmie informuję, że do dnia 10.09.2007 istnieje możliwość składania wniosków w Oddziale Mazowieckim Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Sprawny Dojazd”. Uczestnictwo w programie umożliwia uzyskanie pomocy finansowej w zakresie: 1. Dofinansowania...

Informacja Wójta Gminy Szydłowo w sprawie wyborów ławników sądowych oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników

Informacja Wójta Gminy Szydłowo w sprawie wyborów ławników sądowych oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Gminy Szydłowo wybierze ławników sądowych - 1 do Sądu Okręgowego w Płocku...

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie

I N F O R M A C J A KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE z dnia 28 września 2006 roku Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy Szydłowo nr XVI/74/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. zawiadamiam o...