Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o możliwości dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej wymiany kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą

I N F O R M A C J A W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naborem wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Wójt Gminy...

Informacja dot.usunięcia azbestu

I N F O R M A C J A Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że osoby zainteresowane usunięciem azbestu (demontażu lub odbiór składowanego) mogą zgłaszać się do tut. Urzędu Gminy w Szydłowie, pok. nr 5 do dnia 17 lutego 2017r. Wymagane dokumenty: 1. Deklaracja ze wskazaniem dokładnej ilości przeznaczonego do usunięcia azbestu (dostępna...

Informacja o terminie obrad XXII Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szydłowo, dnia 23.11.2016r. GK.6220.5.2016.AO(9) D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na postawie art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 71 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U....

Informacja o terminie obrad XXI Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXI Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

logo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wstępnego projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020”

Szydłowo, 09.11.2016r. OGŁOSZENIE Szanowni Państwo Wójt Gminy Szydłowo ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu wstępnego projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020”. Dokument jest w trakcie opracowywania, jednak przewiduje się na tym etapie możliwość wnoszenia uwag i wniosków...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz.778 z późno zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Szydłowo...

Informacja o terminie obrad XIX Sesji Rady Gminy Szydłowo.

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 września 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XIX Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna