Urząd Gminy Szydłowo

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 30.000 euro-2019 rok zobacz archiwum »

Zapytanie ofertowe na tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole podstawowej w miejscowości Szydłowo gmina Szydłowo- Etap II

Szydłowo, dnia 26czerwiec  2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Szydłowo zaprasza do składanie ofert na wykonanie zadania p/n „Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole podstawowej w miejscowości Szydłowo gmina Szydłowo- Etap II”

 

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986.) na podstawie ar.4 pkt 8 w/w ustawy.

 

I. Zamawiający

Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61

Tel. 023 655 40 19

NIP569-174-98-54 REGON130378479

e-mail:gmina@szydlowo-maz.pl

 

II.    Przedmiot zamówienia

1.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomocy edukacyjnych w ramach zadania i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych, a w szczególności:

a)     dostawa i montaż urządzeń zgodnie ze specyfikacją,

b)     przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych

c)      wykonanie dokumentacji powykonawczej (atesty, certyfikaty, inwentaryzacja powykonawcza).

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 1 – Opis urządzeń edukacyjnych

Załącznik nr 2 – Opis warsztatów edukacyjnych

Załącznik nr 2a – Generalne wymagania techniczne

3.       Zamawiający wymaga 36 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane pomoce edukacyjne.

 

III.  Termin i miejsce wykonania zlecenia

1.       Rozpoczęcie realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy.

2.       Zakończenie realizacji zamówienia: 23.08.2019r. Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

3.       Miejsca wykonania zamówienia: Gmina Szydłowo

 

IV.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a)   wykonali przynajmniej dwie dostawy urządzeń edukacyjnych do tworzenia baz edukacyjno– ekologicznych na kwotę min. 80 000,00 zł brutto każda, przez zamontowanie urządzeń edukacyjnych z elementami obrotowymi wykonanymi z użyciem litych blach aluminiowych o obłych krawędziach, z grafikami lub fotografiami wykonanymi metodą UV bezpośrednio na aluminiowe powierzchnie konstrukcyjne elementów obrotowych, z nadrukiem zabezpieczonym lakierem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,

b)   dysponują osobami z co najmniej ogólno-przyrodniczym wykształceniem wyższym do przygotowania merytorycznych opracowań i prowadzenia Warsztatów edukacyjnych.

 

V.       Dokumenty jakie należy złożyć w ramach oferty

1.       Formularz ofertowy – Zał. nr 3

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – (art. 26 ust. 2 pzp):

2)         wykazu wykonanych przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch ścieżek / baz edukacyjno– ekologicznych na kwotę min. 80 000,00 zł brutto każda z elementami obrotowymi urządzeń wykonanymi z użyciem litych blach aluminiowych o obłych krawędziach, z grafikami lub fotografiami wykonanymi metodą UV bezpośrednio na aluminiowe powierzchnie konstrukcyjne elementów obrotowych, z nadrukiem zabezpieczonym lakierem, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1

3)         kart katalogowych wszystkich oferowanych urządzeń. Karta katalogowa musi zawierać:

a)     szczegółowy opis techniczny oferowanego produktu z podaniem wymiarów,

b)     informacje o użytych materiałach do produkcji  elementów ruchomych,

c)      zdjęcie (lub wizualizację) urządzenia,

d)     opis funkcjonalny z przedstawieniem celów edukacyjnych,

e)     informacje o zgodności z obowiązującymi normami.

Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia zarówno w zakresie konstrukcji jak też w zakresie rozwiązań merytorycznych były prezentowane na oddzielnych kartach katalogowych lub załącznikach do kart. Wszystkie karty katalogowe oraz towarzyszące im wizualizacje paneli dydaktycznych w grach edukacyjnych oraz tablicach muszą być czytelne celem umożliwienia oceny przydatności oraz poziomu merytorycznego danej oferty.

4)            wykazu osób, które prowadzić będą Warsztaty edukacyjne

5)            oświadczenia o posiadaniu prawach autorskich, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 5

Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia zarówno w zakresie konstrukcji jak też w zakresie rozwiązań merytorycznych były prezentowane na oddzielnych kartach katalogowych lub załącznikach do kart. Wszystkie karty katalogowe oraz towarzyszące im wizualizacje paneli dydaktycznych w grach edukacyjnych oraz tablicach muszą być czytelne celem umożliwienia oceny przydatności oraz poziomu merytorycznego danej oferty.

2.       Oświadczenie o posiadaniu prawautorskich – Zał. nr 5

 

VI.    Kryteria oceny oferty

1.       Kryterium oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena – 100%

2.       Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, niepodlegająca odrzuceniu.

3.       Zamawiający oceni i porówna te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

VII.      Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać na adres e- mailem gmina@szydlowo-maz.plz dopiskiem oferta na wykonanie zadania p/n: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Szydłowo- Etap II”,do dnia 10.07.2019r do godz. 9:00

 

VIII.   Informacje dodatkowe

1.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

IX.      Zapytania o przedmiot zamówienia

1.       Osoba w Urzędzie Gminydo kontaktu: Renata Benecka

2.       Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na e- mail gmina@szydlowo-maz.pl

Data wytworzenia dokumentu: 26 czerwiec 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Renata Benecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2019 20:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 162
11 lipca 2019 10:36 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [protokol_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2019 20:23 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [zal_nr_5__prawa_autorskie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2019 20:23 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [zal_nr_4__wzor_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl