Podatki i opłaty

Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rokINFORMACJA DOTYCZĄCA  STAWEK PODATKÓW LOKALNYCH  NA 2020 ROK

Urząd Gminy w Szydłowie informuje,  że na podatek rolny na rok 2020 obowiązują stawki podatku wynikające z Uchwały nr X/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj. Maz. Z 2019 r. poz. 13942). Zatem stawka podatku rolnego na rok 2020 z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 141,15 zł, natomiast z 1 ha fizycznego dla podatników posiadających grunty do 1 ha wynosi 282,30  zł.

Natomiast na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych na rok 2020 obowiązują stawki podatkowe z roku poprzedniego (uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ) zgodnie z art.20 a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zaś na podatek leśny na rok 2020 obowiązuje stawka podatku wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej  przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.(M.P. z 2019 r. poz. 1018). Zatem stawka podatku leśnego z 1 ha fizycznego lasu wynosi 42,7328 zł.

Ponadto Urząd Gminy w Szydłowie przypomina, że z dniem 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny wprowadzone rozporządzeniami Ministra Finansów ; jak niżej:

1.Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 30 maja 2019 r w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
( Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),

2.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),

3.Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 03 czerwca 2019 r w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)

W związku z powyższym nowe informacje i deklaracje podatkowe należy składać na formularzach określonych ww. rozporządzeniami Ministra Finansów. Natomiast korekty  informacji i deklaracji podatkowych należy sporządzić na dotychczasowych wzorach formularzy tj. na wzorach określonych uchwałą nr X/46/2015  Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

W przypadku podatku od środków transportowych obowiązuje wzór deklaracji określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2436 )

Ponadto informuje się, iż podatki lokalne mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej  ePUAP ( 178hapt8ng ).

Załączniki:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18 grudnia 2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Zaborowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2019 09:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 690
19 grudnia 2019 09:09 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [wzor_zalacznika_do_deklarcji_dt1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:09 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [wzor_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:09 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [wzor_informacji_i_deklarcji_na_podatek_rolny_wraz_z_alacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)