Komunikaty

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych


Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo (Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy Szydłowo z dn. 24 maja 2017 r.): 

 

  • każda nieruchomość, która nie zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków,
  • właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia za takie usługi,
  • nieczystości ciekłych należy pozbywać się w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości,
  • na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia udzielonego w drodze decyzji przez Wójta Gminy Szydłowo,
  • kto prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej,
  • właściciel nieruchomości nie wykonujący określonych ustawą obowiązków w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15 kwietnia 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Tatarka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2019 09:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Tatarka
Ilość wyświetleń: 496
25 kwietnia 2019 09:30 (Krzysztof Tatarka) - Opublikowanie dokumentu.
25 kwietnia 2019 09:29 (Krzysztof Tatarka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 kwietnia 2019 09:15 (Krzysztof Tatarka) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)