Urząd Gminy Szydłowo

Konkursy na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania sportu zobacz archiwum »

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie „Współzawodnictwo sportowe na terenie Gminy Szydłowo w 2020 roku”

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Szydłowo

działając na podstawie uchwały XXV/130/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2013r.   w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Szydłowo (Dz. Urz. Woj. Maz.  z dnia 22.04.2013 r. poz. 4912) ogłasza:

otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego w zakresie „Współzawodnictwo sportowe na terenie Gminy Szydłowo w 2020 roku”

 

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

Współzawodnictwo sportowe na terenie Gminy Szydłowo w 2020 roku”

Zadanie – dotacja w formie wsparcia zadania

Celem zadania jest:

- poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych

Wysokość środków publicznych na realizację w/w zadania- 130.000 złotych

 1. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów uchwały XXV/130/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2013r.  w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Szydłowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 22.04.2013 r. poz. 4912).

 2. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę na to samo zadanie.

 3. Dofinansowanie może wynieść 100% całkowitych kosztów zadania.

 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

 5. Gmina Szydłowo dokona wyboru ofert i zleci realizację zadania w formie umowy.

 6. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Termin realizacji zadania.

Zadanie musi być zrealizowane w roku 2020. Szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie.

Rozliczane są koszty od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Warunki realizacji zadania.

   

 1. Rodzaje kosztów, które można uwzględniać przy realizacji zadania:

 1. realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

 1. transport,

 2. wynajem obiektów,

 3. opieka medyczna, badania lekarskie,

 4. zakup środków doraźnej pomocy medycznej, odżywek,

 5. udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

 6. opłaty sportowe,

 7. wynagrodzenie trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

 8. transfer zawodników z innego klubu sportowego,

 9. ubezpieczenie OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów,

 10. zapłata kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika,

 1. zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia zawodnika,

 2. pokrycie kosztów w organizowaniu zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:

 1. opłata za sędziowanie zawodów,

 2. umowy zawarte z firmami ochroniarskimi,

 1. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych do celów szkolenia sportowego.

   

 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 1. wypłaty wynagrodzenia dla zawodników i działaczy,

 2. zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

 3. budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu,

 4. zakupu urządzeń i sprzętu zaliczonego do majątku trwałego.

3.W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania wynikająca ze złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w danym obszarze, wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż w wnioskowanej ofercie. Wówczas organizacja pozarządowa zobowiązana jest złożyć aneks do oferty uwzględniający:

- obniżoną kwotę dotacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania i zwiększone środki własne o różnicę zmniejszonej dotacji, aby nie zmienił się całkowity koszt zadania,

- lub obniżoną kwotę dotacji przy zmniejszeniu ogólnej kwoty zadania i zachowaniu wysokości środków własnych zaproponowanych w ofercie.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

5. Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. W przypadku wystąpienia uchybień w złożonej ofercie, przysługuje możliwość ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty od dnia pisemnej informacji Komisji Konkursowej.

7. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

 1. Termin  i warunki składania ofert.

1.Oferty należy składać wyłącznie na druku, stanowiącym załącznik do uchwały XXV/130/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2013r.  w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Szydłowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 22.04.2013 r.  poz. 4912).

2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Szydłowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2020 r. do godz. 9:00 (decyduje data wpływu na pieczęci Urzędu) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Szydłowie ul. Mazowiecka 61 06- 516 Szydłowo. Oferta, która  wpłynie po upływie powyższego terminu, nie będzie rozpatrywana.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i w czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem: nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w konkursie.

 1. Wymagana dokumentacja.

  Dokumenty podstawowe:

  Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z odpowiednim rejestrem.

  Oferta powinna zawierać w szczególności:

  - szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

  - termin i miejsce realizacji zadania,

  - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

  - informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

  - deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,

  - sposób reprezentacji podmiotów wobec organów administracji publicznej,

  Pouczenie

  Oferta oraz załączniki powinny być złożone w jednym egzemplarzu, wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione w miejsca, które nie odnoszą  się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy", w dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami, w przypadku opcji "niepotrzebne skreślić" należy dokonać właściwego wyboru, we wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.

  Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowania osób go reprezentujących.

  Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, ujęte w odpowiednim rejestrze. W przypadku wystawienia przez w/w osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia powinny być dołączone do oferty.

  W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez osoby uprawnione.  Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczęcią  imienną, każda strona powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona winna być opatrzona również  datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

  Załączone kopie dokumentów na zasadach ogólnych ( art. 96 pkt 2 i art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku  o notariacie) mogą być  również poświadczone notarialnie. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznanej dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

  VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

  Gmina Szydłowo dokona otwarcia ofert w dniu 20.01.2020 r.  o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Szydłowie w Szydłowie. Informujemy, ze przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty biorące udział w konkursie.

   Gmina Szydłowo dokona rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert do dnia 20.01.2020 roku do godz 13:00.

  Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Szydłowo dokona oceny ofert. Komisja w pierwszej kolejności sprawdzi czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Następnie, Komisja dokona oceny punktowej prawidłowych ofert (według karty oceny punktowej).

  Przy dokonywaniu oceny oferty będą stosowane następujące kryteria:

  - możliwość realizacji zadania publicznego (ocena w skali: 0-5)

  - przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena w skali: 0-5)

  - proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizowała zadanie publiczne (ocena w skali: 0-5)

  - w przypadku wsparcia i dofinansowania realizacji zadania, planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (ocena w skali: 0-5)

  - uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy  społecznej  członków (ocena w skali: 0-5)

  - uwzględnienie analizy i oceny realizacji  zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena w skali: 0-5)

  Decyzję o  przyznaniu dotacji w formie Zarządzenia podejmuje Wójt Gminy Szydłowo, po zapoznaniu się  z opinią Komisji Konkursowej.

   0 podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

  Ogłoszenie ponadto zostanie zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Szydłowo oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo.

  Decyzja Wójta Gminy Szydłowo jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej. Umowa zostanie sporządzona po wyborze oferty bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca po upływie terminu złożonej oferty.

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty - wzór

  2. Sprawozdanie z wykonania zadania wzór

  3. Oświadczenie – wzór

   

                                                                                    Wójt Gminy Szydłowo

                                                                                    /-/ Wiesław Boczkowski

Data wytworzenia dokumentu: 10.01.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2020 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 51
22 stycznia 2020 08:06 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [protokol.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:23 (Marcin Kłobucki) - Usunięcie załącznika [zal_nr_4_oswiadczenie.odt] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:23 (Marcin Kłobucki) - Usunięcie załącznika [zal_nr_3__sprawozdanie.odt] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl