Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 30000 euro- 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

Szydłowo 23.10.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup i dostawę  pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

Na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: geografia, biologia, fizyka, chemia w ramach- zwiększenia części subwencji oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2020 ( wartość zamówienia poniżej 30000 euro).

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Szydłowo

ul. Mazowiecka 61

06-516 Szydłowo

NIP 569-174-98-54

Adres szkoły internetowej: www.szydlowo-maz.pl

tel. Zamawiającego: 23 655 40 19

e-mail: gmina@szydlowo-maz.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

Wartość zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 1843 z późn. zm.) nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.

3.  Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie Borowym.
 2. Zakres i opis określa szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oferowane pomoce muszą być nowe, wysokiej jakości, co umożliwi ich najdłuższe użytkowanie.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywnego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Wymaga się, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera oraz dostarczone wraz ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1.Termin realizacji zamówienia: czternaście dni od podpisania umowy.

Miejsce realizacji zamówienia:

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie Borowym

Nosarzewo Borowe 34, 06-516 Szydłowo

5. Oczekiwania od oferentów

1. Przedstawienie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego- szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia.

2. Przedstawienie oferty na realizację przedmiotu zamówienia na załączniku nr 2- Formularz Ofertowy.

3. Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4. Oferent wyraża zgodę na postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

5. Wraz z ofertą, należy przedłożyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

6. Nie dopuszcza się ofert wariantowych lub częściowych.

7. Okres związania ofertą- 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.

5.   Warunki płatności:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni. od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury stanowił będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy.

6. Opis i sposoby obliczania ceny

 1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w cenie uwzględnić należy wszystkie usługi i prace niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie oferty, pozostałe stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług.
 3. Wszystkie wartości cenowe w ramach zapytania ofertowego będą określone w złotych polskich (zł) w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.   Kryteria oceny oferty

 1. Cena brutto oferty zamówienia 100 %
 2. Za najkorzystniejszą uzna będzie oferta z najkorzystniejszą ceną spełniającą warunki zapytania ofertowego.

 

8.  Przygotowanie i składanie oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie)  do dnia 29 październik  2020 r do godz. 10°° w sekretariacie pokój Nr 1 Urzędu Gminy w Szydłowie ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest: Pani Renata Benecka
 3. Formularz ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
 5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną oraz opieczętowana.
 6. Wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
 8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

9.      Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej Gminy poda adresem: www.gmina@szydlowo-maz.pl 

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

1. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony, pisemnie, telefonicznie lub e-mailem.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i ceny.

11.  Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.
 3. Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Załącznik nr 4. Wzór umowy

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2020 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 140
02 listopada 2020 09:50 (Marcin Kłobucki) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2020 09:49 (Marcin Kłobucki) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2020 09:49 (Marcin Kłobucki) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)