Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała nr XXXV/191/2018

Uchwała nr XXXV/191/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 8 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Szydłowo nr XXXIV/189/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Uchwała nr XXXIV/190/2018

Uchwała nr XXXIV/190/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 maja 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr XXXIV/189/2018

Uchwała nr XXXIV/189/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała nr XXXIV/188/2018

Uchwała nr XXXIV/187/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 maja 2018 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo.

Uchwała nr XXXIII/187/2018

Uchwała nr XXXIII/187/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 roku. w sprawie okreśłenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli-obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych...

Uchwała nr XXXIII/186/2018

Uchwała nr XXXIII/186/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 roku. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowo nr rok 2018".

Uchwała nr XXXIII/185/2018

Uchwała nr XXXIII/185/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 roku. w sprawie podziału Gminy Szydłowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała nr XXXIII/184/2018

Uchwała nr XXXIII/184/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 roku. w sprawie podziłu Gminy Szydłowo ma okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała nr XXXIII/183/2018

Uchwała nr XXXIII/183/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 roku. zmieniająca uchwałę nr IV/21/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

Uchwała nr XXXII/181/2018

Uchwała nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia funkcji sołtysa i zarządzenia ponownych wyborów.