Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na chów drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych na działkach nr 592 w miejscowości Dębsk oraz 119 w miejscowości Marianowo

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szydłowo, dn. 31.08.2017r.

GK.6220.3.2016.AO(36)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia

w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 49, i art. 149 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.) ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm. )

Wójt Gminy Szydłowo

zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Chowie drobiu brojlera kurzego o obsadzie początkowej  2 440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych polegających na: budowie naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 115,2 m³; budowie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h; budowie dróg o nawierzchni twardej o długości ok. 1 km w obrębie Fermy Drobiu” na działkach o nr ewidencyjnych 592- obręb 2 we wsi Dębsk; działka nr 119- obręb 9 we wsi Marianowo gm. Szydłowo.

Jednocześnie informuję, że Pani Agnieszki Bartkowskiej, ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława, pełnomocnik ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa przedłożyło w sekretariacie Urzędu Gminy w Szydłowie Raport oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie oraz w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony postępowania zgodnie z art. 73 §1 K.P.A. (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, pokój nr 5 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

 

Wójt Gminy

Wiesław Boczkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2017 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 559
19 października 2017 09:10 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 09:09 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 09:09 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)