Informacje dot. gospodarki odpadami na terenie Gminy Szydłowo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szydłowo

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szydłowo Na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1399 ze zm.), Wójt Gminy Szydłowo informuje że na terenie Gminy Szydłowo nie...

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 ze zm) na terenie Gminy Szydłowo. Na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia...

INFORMACJA Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.) Wójt Gminy Szydłowo informuje o osiągniętych przez Gminę Szydłowo w 2014 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

INFORMACJA Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.) Wójt Gminy Szydłowo informuje o osiągniętych przez Gminę Szydłowo w 2014 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi...

INFORMACJA Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.) Wójt Gminy Szydłowo informuje o osiągniętych przez Gminę Szydłowo w 2015 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

INFORMACJA Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.) Wójt Gminy Szydłowo informuje o osiągniętych przez Gminę Szydłowo w 2015 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi...

INFORMACJA Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 lit. C ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.) Wójt Gminy Szydłowo informuje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

INFORMACJA Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 lit. C ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.) Wójt Gminy Szydłowo informuje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej...

INFORMACJA o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szydłowo

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szydłowo Na podstawie ort. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a i lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.), Wójt Gminy Szydłowo informuje,...