Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 14 000 euro 2014 rok.

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30000 EURO na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłowo"

Szydłowo, dnia 14.11.2014 r.

 

GK 341.25.2014

                                               

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy,                   Gmina Szydłowo zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu gminy Szydłowo

 

1.  Zamawiający:

Gmina Szydłowo, 

ul. Mazowiecka 61,

06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie,

Tel: 23 655 40 19, faks: 23 654 93 28.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlowo-maz.pl

Osoba do kontaktów: Marcin Kłobucki

2.  Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłowo z miejsc i budynków wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ. Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest wynosi około 7425 m2 (112,08 Mg).

Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  • Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1.   Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Szydłowo w ilości około 1459 m2 (23,344 Mg) W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie gminy Szydłowo, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”.

2.  Transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Szydłowo  w ilości około 5966 m2 (88,736 Mg) W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”.

3.   Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy. Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości.

4.    Wspólny Słownik Zamówień:

45.26.26.60-5 Roboty budowlane - Usuwanie azbestu,

90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu.

3.  Termin realizacji zamówienia: do dnia 10 grudnia 2014 r.

4. Rodzaj zamówienia: usługa

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia, posiadał decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami obejmującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest), a także zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, przynajmniej na czas trwania umowy.

2)  Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia polegające na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest.

6.  Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Sposób obliczania ceny oferty:

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8. Kryterium wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena – 100%

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, nie podlegająca odrzuceniu.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający unieważni postępowanie, na daną część zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1)    Formularz ofertowy – załącznik nr 1do zapytania ofertowego

2)   Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie 5– załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Niedołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

10.  Miejsce i termin złożenia oferty :

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy w Szydłowie ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, pok. 1 (sekretariat),

do dnia 24 listopada 2014 r. do godz. 10 00.

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 24.11.2014 r. do godz. 10:00

11. Informacje dodatkowe:

Projekt realizowany ze środków WFOŚiGW

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 –  Wykaz wykonanych usług
załącznik nr 4 – Wykaz nieruchomości objętych zadaniem.
załącznik nr 5 – Wzór umowy

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2014 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 913
14 listopada 2014 15:13 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_zapof.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2014 15:13 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_zapof.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2014 15:13 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_zapof.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)