Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 14 000 euro 2014 rok.

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz materiałów papierniczych.

                                                                                          Szydłowo, dnia 01 wrzesień 2014r.

 

ORG.271.2.2014

 

 

                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

 

         Zapraszamy do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz materiałów papierniczych  w trybie zapytania ofertowego których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

 

Zamawiający:

Urząd Gminy Szydłowo

ul. Mazowiecka 61

06-516 Szydłowo

Tel. 23 655 4019, 23 6554084

Fax 23 654 93 28

e-mail: gmina@szydlowo-maz.pl

 

I. Opis przedmiotu zamówienia .

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz materiałów papierniczych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

II. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie ( partiami )  przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

III. Warunki realizacji.

 1. Dostawy artykułów biurowych oraz materiałów papierniczych dla potrzeb Zamawiającego następować będzie partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie z zapotrzebowania Zamawiającego zgłoszonego w formie pisemnej, faxem lub telefonicznie przez pracownika Zamawiającego.
 2. zamawiane artykuły biurowe oraz materiały papiernicze winny być dostarczane do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach transportem Wykonawcy i na jego koszt.
 3. termin dostaw : do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel i świąt.

 1. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej dostawie.
 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
 3. W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z warunkami zamówienia ( co do jakości i braków  ilościowych ) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe materiały na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie
 4. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwa na opakowaniu.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Okres związania z ofertą wynosi 15 dni od dnia złożenia oferty.
 2. Formularz ofertowy należy złożyć w terminie do 15 września 2014 roku do godz. 15:00. w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo, pokój Nr 1 ( sekretariat ) w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z napisem „ Oferta cenowa na artykuły biurowe oraz artykuły papiernicze”.

V. Kryteria oceny oferty.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za korzystniejszą. Ocenie będzie podlegać cena ofertowa zamówienia ( 100%).
 2. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.
 3. W zamówieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Wybrany wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego aktualny odpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej na 2 dni przed podpisaniem umowy.
 4. osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami : Małgorzata Kamińska tel. 23 655- 40 19 wew. 36.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2014 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 1093
02 września 2014 10:59 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2014 10:59 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2014 10:58 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [z_a_p_y_t_a_n_i_e___c_e_n_o_w_e.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)