Przetargi

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Kluszewo


Szydłowo, dnia 14 czerwca 2018 r.

GK.271.4.2018

Zamawiający:

Gmina Szydłowo,

ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Kluszewo”.

 

1. Najkorzystniejsza oferta:

 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Wapnopol” Nowakowski Adam

ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

Uzasadnienie: Oferta osiągnęła najwyższą ilość punktów. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

2. Pozostałe oferty Wykonawców, nie podlegające odrzuceniu:

  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A., ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8 06-500 Mława,

  2. Usługi drogowo rolne Andrzej Karwiński,  ul. Ciechanowska 20, 06-500 Mława,

3. Przyznana punktacja:

Kryterium Cena:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A.

63,67

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Wapnopol” Nowakowski Adam

80,00

Usługi drogowo rolne Andrzej Karwiński

60,88

 

Kryterium Gwarancja

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A.

12,00

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Wapnopol” Nowakowski Adam

12,00

Usługi drogowo rolne Andrzej Karwiński

20,00

 

Łączna punktacja:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A.

75,67

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Wapnopol” Nowakowski Adam

92,00

Usługi drogowo rolne Andrzej Karwiński

80,85

 

4. Oferty odrzucone:

Nie dotyczy

5. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Nie dotyczy

Termin zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ustala się na dzień 2 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Szydłowo

Wiesław Boczkowski
Znak sprawy: GK.271.4.2018

 

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kluszewo

 

W dniu 30 maja 2018 r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 8 maja 2018 r. w składzie:

 

- Katarzyna Opasińska                                                - Przewodnicząca Komisji,

- Marek Bieńkowski                                                     - Członek Komisji,

- Marcin Kłobucki                                                         - Sekretarz Komisji,

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (do dnia 30 maja 2018 r.. do godz. 10.00) uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kluszewo.

Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty.

  1. W sesji otwarcia  uczestniczył przedstawiciel firmy Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński z Mławy oraz firmy Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Wapnopol” Nowakowski Adam z Glinojecka
  2. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10.15 w dniu 30 maja 2018 r. w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy Szydłowo, położonego przy ul. Mazowieckiej 61, 06-516 Szydłowo (siedziba Zamawiającego) w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia składanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  Przewodnicząca komisji poinformowała zebranych o kwocie jaki gmina może przeznaczyć na realizację zadania tj.  300.000,00 zł.
  3. Nienaruszalność kopert została potwierdzona w obecności przedstawicieli Wykonawców podczas posiedzenia. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców,

- cenę ofertową,

- okres gwarancji,

 

4.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

 Lp.

 Nazwa Wykonawcy

 Adres siedziby   Wykonawcy

Wartość oferty brutto, gwarancja, termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A.

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8

06-500 Mława

246.977,42 zł, 36 m-cy, 15.09.2018 r.

2

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Wapnopol” Nowakowski Adam

ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

196.525,71 zł, 36 m-cy, 15.09.2018 r.

3

Usługi drogowo rolne Andrzej Karwiński

ul. Ciechanowska 20

06-500 Mława

258.389,05 zł, 60 m-cy,15.09.2018 r.

 

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                       Podpis Komisji Przetargowej

Marcin Kłobucki                                    1. Katarzyna Opasińska

                                                           2. Marcin Kłobucki

                                                           3. Marek Bieńkowski

 


 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 558172-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.

Gmina Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kluszewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowo, krajowy numer identyfikacyjny 130378479, ul. Mazowiecka 61 , 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 655-40-19, e-mail mklobucki@szydlowo-maz.pl, klobucki@wp.pl, faks 23 654-93-28.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.szydlowo-maz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.szydlowo-maz.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kluszewo
Numer referencyjny: GK.271.4.201
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kluszewo” Zamówienie obejmuje: 1) Przygotowanie terenu pod budowę, 2) Roboty odwadniające, 3) Fundamentowanie dróg, 4) Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45232452-8
45233320-8
45233220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-15
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. – wg zał. nr 3 do siwz) aktualne na dzień składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.) - (wg załącznika nr 2 do siwz) aktualne na dzień składania ofert wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4.Kosztorys ofertowy, 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg. załącznika nr 4 do siwz).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
nformacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 80,00
Gwarancja 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia; b) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, c) zaistnienia nie możliwych do przewidzenia w dniu podpisania umowy warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, utrudniających wykonanie umowy, d) opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowy ich wydania, e) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, f) wstrzymania przez Zamawiającego robót, nie wynikającego z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę, g) konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji projektowej, h) wystąpienia nadzwyczajnych i niesprzyjających warunków atmosferycznych. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w lit. a)-h) nie może nastąpić na czas dłuższy niż czas trwania opisanych wyżej okoliczności. W przypadku gdy w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 2) zmiana wysokości ceny ryczałtowej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia; 3) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie możliwa zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Pzp. 4) zmiana polegająca na rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub przedłużenia terminu udzielonej gwarancji będzie możliwa w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 5) zmiany polegające na zmianie podwykonawcy (podwykonawców) lub dalszego podwykonawcy (dalszych podwykonawców) lub dołączeniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą możliwe po spełnieniu warunków opisanych w § 6 niniejszej umowy. 6) zmiana polegająca na zmianie osoby lub osób pełniących funkcję kierownika budowy, kierownika robót bądź inspektora nadzoru będzie możliwa w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia lub innych zdarzeń losowych, dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany kierownika budowy bądź kierownika robót, osoba obejmująca funkcję musi posiadać uprawnienia i kwalifikacje określone w niniejszej umowie i SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15 maj 2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Kłobucki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2018 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 1072
15 czerwca 2018 09:44 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 09:43 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 09:43 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)