Przetargi

Przetarg nieograniczony na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie


 

Szydłowo, dnia 15 maja 2018 r.

 

GK.271.3.2018

 

Zamawiający:

 

Gmina Szydłowo,

 

ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo

 

 Zawiadomienie

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Szydłowo”.

 

 1. Najkorzystniejsza oferta:

Wykonawca: Dragon S.C.

 

Adres: ul. Kozdębie 121, 42-530 Dąbrowa Górnicza

 

Liczba punktów w kryterium cena: 80

 

Liczba punktów w kryterium gwarancja: 20

 

Łączna liczba punktów: 100

 

Uzasadnienie: Wpłynęła jedna oferta. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

2. Pozostałe oferty Wykonawców, nie podlegające odrzuceniu:

 

Nie dotyczy

 

3. Oferty odrzucone:

 

Nie dotyczy

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

 

Nie dotyczy

 

Termin zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ustala się na 30 maja  2018 r.

 

Wiesław Boczkowski

Wójt Gminy Szydłowo


Znak sprawy: GK.271.3.2018

 

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego na zadnie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Szydłowo”

 

W dniu 7 maja 2018 r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w składzie:

 

- Katarzyna Opasińska                       - Przewodnicząca Komisji,

- Marek Bieńkowski                           - Członek Komisji,

- Marcin Kłobucki                              - Sekretarz Komisji,

 

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców  w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 10.00. Uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na na zadnie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Szydłowo”

Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta.

  1. 1.        W sesji otwarcia nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców.
  2. 2.        Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10.15 w dniu 7 maja 2018 r. w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy Szydłowo, położonego przy ul. Mazowieckiej 61, 06-516 Szydłowo (siedziba Zamawiającego) w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP-1.
  3. 3.        Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców,

- cenę ofertową.

- okres gwarancji,

- zatrudnienie,

- termin wykonania,

4.    Ofertę złożył następujący Wykonawca:

 Lp.

 Nazwa Wykonawcy

 Adres siedziby   Wykonawcy

 Wartość oferty brutto

Wartość oferty netto

1

Dragon S.C.

 ul .Kozdębie 121,

42-530 Dąbrowa Górnicza

   206.517,00 zł

  167.900,00 zł

 Oferent wykazał 61 miesięczny okres gwarancji.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności oferty.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                           Podpis Komisji Przetargowej

Marcin Kłobucki                                         1. Katarzyna Opasińska

                                                                      2. Marcin Kłobucki

                                                                      3. Marek Bieńkowski

                                                                      


 

GK.271.3.2018.MK(5)

Odpowiedź na  zapytanie do  treści SIWZ

Dotyczy:  postępowania na zakup nowego   lekkiego samochodu  ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na
wyposażenie  OSP  Szydłowo.


W  dniu 2 maja 2018  roku do Urzędu  Gminy Szydłowo  wpłynęło  zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych
Warunków    Zamówienia   w postępowaniu  na  zakup nowego lekkiego samochodu   ratowniczo-gaśniczego z
przeznaczeniem na wyposażenie  OSP Szydłowo   Wnioskodawca zwrócił się z następującymi pytaniami:

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości maksymalnej 2580    mm?
2. Czy Zamawiający  dopuści pojazd o szerokości  maksymalnej   2746 mm  z lusterkami bocznymi?
Lusterka boczne posiadają długie ramię co poprawia widoczność, zwiększa bezpieczeństwo i komfort
prowadzenia  pojazdu.
3. Czy Zamawiający  dopuści rozstaw osi minimum 3500 mm?
4. Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo- doładowanym  o
pojemności  skokowej  1995 cm, silnikiem o mocy 170KM i momencie  obrotowym     405Nm?
5. Czy Zamawiający  dopuści pojazd wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESC) oraz
kontroli trakcji spełniający funkcję blokady mechanizmu różnicowego na poziomic elektronicznym ale bez
blokady  mechanicznej?
6. Czy Zamawiający dopuści pojazd z jednym resorem  piórowym  bez wzmocnienia    zawieszenia poprzez
zastosowanie   miechów    pneumatycznych?  Samochód    po wyposażeniu   w dodatkowe poduszki
powietrzne będzie miał zwiększoną masę własną a co za tym idzie mniejszą ładowność.
7. Czy Zamawiający  dopuści samochód  przystosowany  do  przewozu 5 osób w układzie 1+1+3?
Zmniejszenie ilości osób zwiększa ładowność pojazdu w rozumieniu technicznym tym samym   umożliwia
zabranie większej ilości sprzętu.
8. Czy Zamawiający  dopuści pojazd wyposażony  w radio samochodowe  z zestawem
glognomówiącym   bluctooth, gniazdem  AUX, USB, iPod i odczytem MP3, sterowanym z   kierownicy bez
czytnika CD?
9. Czy Zamawiający dopuści pojazd z szybami stałymi w tylnych drzwiach? Pojazd wyposażony jest w
klimatyzację i odsuwane szyby w drzwiach przednich.
10. Czy Zamawiający dopuści kolor zbliżony do RAL 3000? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z  dnia 31 grudnia 2012 roku 27 pkt 1 „Pojazd samochodowy  straży  pożarnej-pożarniczy, ... powinien
mieć   barwę czerwieni sygnałowej".
11. Czy Zamawiający dopuści zbiornik paliwa minimum  75 I w związku ze zmianami norm emisji spalin z Euro
5  na Euro 6 oraz wymuszeniem  stosowania dodatkowych  zbiorników płynu AdBlue pojazdy zostały
wyposażone   standardowo  w zmniejszone  zbiorniki paliwa. Dopuszczenie tego rozwiązania umożliwi złożenie
ofert  przez większą liczbę Wykonawców  a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność postępowania.
12. Czy Zamawiający dopuści pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne zabudowy  z laminatu? Pojazd z zabudową z
laminatu jest lżejszy od pojazdu z zabudową wykonaną z blachy aluminiowej, laminat jest mniej podatny na
zagniecenia i nie koroduje.
13. Czy Zamawiający dopuści długość zabudowy 2300 mm?   Zamawiający będzie dysponował  znacznie
większą ładownością pojazdu.
14, Czy Zamawiający dopuści żaluzje boczne o szerokości 1000nnnn?
15. Czy Zamawiający dopuści pojazd ze zbiornikiem wody o pojemności 200 I?
16. Czy Zamawiający dopuści maszt pneumatyczny o  mocy  najaśnic LED 20600 Im?
17. Czy Zamawiający dopuści zderzak przedni bez orurowania wzmacniającego (wyciągarka jest wbudowana
w  zderzak, posiada niezależne  zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację
pojazdu   przed uszkodzeniem    w momencie   przeciążenia).  Orurowanie  w  tym  przypadku  nie  ma
charakteru wzmacniającego konstrukcji pojazdu, czy mocowania wyciągarki.
18. Czy zmawiający  dopuści pojazd na oponach letnich + dodatkowy  komplet  opon zimowych?

Urząd  Gminy Szydłowo działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z
2017 r. poz. 1579) udziela odpowiedzi na w/w pytania:
Pytanie od 1 do 7 - Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań niż wskazane w SI \NZ.
Pytanie 8 — Zamawiający dopuszcza proponowane  rozwiązanie.
Pytanie od 9 do 17 — Zamawiając nie dopuszcza innych rozwiązań niż wskazane w SIWZ.
Pytanie 18— Zamawiający dopuszcza proponowane  rozwiązanie.
Ogłoszenie nr 550252-N-2018 z dnia 2018-04-25 r.

Gmina Szydłowo: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Szydłowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowo, krajowy numer identyfikacyjny 130378479, ul. Mazowiecka  61 , 06-516  Szydłowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 655-40-19, e-mail mklobucki@szydlowo-maz.pl, klobucki@wp.pl, faks 23 654-93-28.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.szydlowo-maz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.szydlowo-maz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Szydłowo

Numer referencyjny: Gk.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Szydłowo. Wymagania dotyczące pojazdu znajdują się w specyfikacji technicznej –załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami. c) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej.

II.5) Główny kod CPV: 35000000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

35110000-8

34144210-3

34144200-0

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy. 2. Wypełniony druk specyfikacji technicznej- załącznik nr 6 do SIWZ, 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg. załącznika nr 4 do siwz). Uwaga: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria               Znaczenie

Cena     80,00

Gwarancja          20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: a) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodu odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy –dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia pojazdu,pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego. b) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załączniku nr 1 rozwiązań konstrukcyjnych. c) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie obniżenia ceny lub wymogów zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. d) W przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych umów zawartych przez Zamawiającego – dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia miejsca odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia przedstawicieli Zamawiającego. e) W przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa. f) W przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy, której konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy. g) W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy zmiany proponowane przez Wykonawcę odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wydatkowania ich w określonym roku budżetowym. h) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieje okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-07, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: n/d

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2018 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 1010
15 maja 2018 15:32 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2018 13:50 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2018 13:49 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)