Przetargi

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Szydłówek-Trzcianka

 


 

Szydłowo, dnia 7 sierpnia 2017 r.

 

Znak sprawy: GK.271.7.2017

 

Zawiadomienie

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.; dalej: p.z.p.) Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Szydłówek-Trzcianka.

 

1. Najkorzystniejsza oferta:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” SA

 

06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8

 

Oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

 

Przyznana punktacja w kryterium:

 

Cena – 60 pkt,

 

Gwarancja – 20 pkt,

 

Klauzula społeczna (zatrudnienie) -20 pkt.

 

Uzasadnienie: Najtańsza oferta.

 

2. Pozostałe oferty Wykonawców, nie podlegające odrzuceniu:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

 

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

 

Oferta uzyskała łącznie 88,53 pkt.

 

Przyznana punktacja w kryterium:

 

Cena – 48,53 pkt,

 

Gwarancja – 20 pkt,

 

Klauzula społeczna (zatrudnienie) -20 pkt.

 

3. Oferty odrzucone: w postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy

 

Termin zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ustala się na 22 sierpnia 2018 r. 

 

Wójt Gminy

Wiesław Boczkowski

 

 

 

 

 

 

 


 


Znak sprawy: GK.271.7.2017                                   

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert

 

w sprawie realizacji zamówienia publicznego na
przebudowę drogi gminnej Szydłówek-Trzcianka

 

1.W dniu 26 lipca 2017 r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo odbyło się otwarcie ofert w składzie:

- Barbara Jakubiak                                              - Skarbnik Gminy

- Aneta Olczak                                                    - Inspektor

- Marcin Kłobucki                                               - Sekretarz Komisji

 2.    Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców   w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do dnia 26 lipca 2017 r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Szydłówek-Trzcianka

Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 26 lipca 2017 r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty.

  1. W sesji otwarcia uczestniczyli przedstawiciele wykonawców: Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Inżynieryjnych „PRDI” z Mławy

  2. Na wstępie Zamawiający odczytał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania w wysokości 500.000,00 zł

  3.  Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10.15 w dniu 26 lipca 2017 r. w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy Szydłowo, położonego przy ul. Mazowieckiej 61, 06-516 Szydłowo (siedziba Zamawiającego) w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

  4.  Nienaruszalność kopert została potwierdzona w obecności przedstawicieli Wykonawców podczas posiedzenia. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:

 

- nazwę i adresy Wykonawców,

- cenę ofertową.

- okres gwarancji,

- zatrudnienie,

- termin wykonania,

 4.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

 Lp.

 Nazwa Wykonawcy

 Adres siedziby   Wykonawcy

 Wartość oferty brutto/okres gwarancji/zatrudnienie

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

496507,21/72 miesiące/zatrudnienie 1 osoby

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A.

ul. Stefana Roweckiego „Grota”8, 06-500 Mława

401627,15/72 miesiące/zatrudnienie 1 osoby

 Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

 Na tym protokół zakończono.

  Protokołował:                                                                        Podpis Komisji Przetargowej

Marcin Kłobucki                                                                       1. Barbara Jakubiak

                                                                                                2.Aneta Olczak

                                                                                                3. Marcin Kłobucki 

 


 

Ogłoszenie nr 548528-N-2017 z dnia 2017-07-11 r.

Gmina Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej Szydłówek-Trzcianka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowo, krajowy numer identyfikacyjny 130378479, ul. Mazowiecka  61 , 06-516  Szydłowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 655-40-19, , e-mail mklobucki@szydlowo-maz.pl, klobucki@wp.pl, faks 23 654-93-28.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.szydlowo-maz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.szydlowo-maz.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak
Adres:
Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Szydłówek-Trzcianka
Numer referencyjny: GK.271.7.2017.MK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Szydłówek-Trzcianka. Operacja realizowana jest w systemie zaprojektuj i buduj.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
45100000-8
45111200-0
45232452-5
45233320-8
45233220-7
45233290-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli : a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie drogi , o wartości min. 500.000,00 zł PLN brutto każda robota. b) Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym: - minimum jedna osoba, która będzie kierownikiem budowy – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2)oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ); 3) dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12.000,00. zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Mławie oddział w Szydłowie nr 42 8225 1022 2003 0030 0012 0012 b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie dołączonej do oferty, a kserokopię gwarancji lub poręczenia załączyć (wpiąć) do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Klauzula społeczna-zatrudnienie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie: 1. Zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane – w przypadku wystąpienia uzasadnionej potrzeby w szczególności w przypadku śmierci, choroby, niemożliwości wykonywania czynności przez okres dłuższy niż 7 dni lub poprzestania współpracy z Wykonawcą. 2. Możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy na etapie projektowania okaże się, że biorąc pod uwagę prawa uwarunkowania prawne lub terenowe, nie można zamontować niektórych urządzeń albo powstanie możliwość dodatkowego montażu (nie więcej niż 5 urządzeń), wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostawy i montażu tych urządzeń, a ich koszt (zgodny z ofertą) zostanie odjęty z wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio dodany (w ramach posiadanych środków na zadaniu) w przypadku zwiększenia ilości urządzeń. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, o czas nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy, w przypadku: 1) wystąpienia potrzeby wykonania robót dodatkowych lub jeżeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane zostaną odkrycia, wymagające bardziej gruntownych badań niż pierwotnie przewidywano lub w przypadku wykorzystania postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania prac; 2) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, polegającej na zmianie więcej niż dwóch elementów przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia określonych w części opisowej PFU - „Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia” , na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania prac; 3) wystąpienia anomalii pogodowych, przez okres dłuższy niż 7 dni, uniemożliwiających prowadzenie prac. W takim przypadku termin umowy zostanie przedłużony o czas trwania anomalii; 4) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów; 5) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w postaci deszczu lub śniegu, przez łączny okres 7 dni na przestrzeni 14 dni, skutkujących znacznym nawodnieniem gruntów uniemożliwiającym prowadzenie robót budowlanych. W takim przypadku termin umowy zostanie przedłużony o czas niezbędny do ustąpienia niekorzystnych warunków i wykonania robót; 6)wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w takim przypadku termin realizacji zadania zostanie przedłużony o czas, na który Zamawiający wstrzymał prace.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11 lipiec 2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Kłobucki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2017 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 588
04 września 2017 09:10 Marcin Kłobucki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2017 09:09 Marcin Kłobucki - Usunięcie załącznika [protokol0002.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2017 08:50 Marcin Kłobucki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)