Przetargi

Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie gminy Szydłowo


Szydłowo, dnia 31 maja 2017 r.

GK.271.6.2017.MK

Zamawiający:

Gmina Szydłowo,

ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.; dalej: p.z.p.) Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie Gminy Szydłowo”.

1. Najkorzystniejsza oferta:

Wykonawca: Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński

Adres: Nowa Sławogóra 45, 06-516 Szydłowo

 

Liczba punktów w kryterium cena: 100

Łączna liczba punktów: 100

 

Uzasadnienie: Wpłynęła jedna oferta. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

2. Pozostałe oferty Wykonawców, nie podlegające odrzuceniu:

Nie dotyczy

3. Oferty odrzucone:

Nie dotyczy

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Nie dotyczy

Termin zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ustala się na 5 czerwca  2017 r.

 

 


 

Znak sprawy: GK.271.6.2017

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie Gminy Szydłowo

  1. W dniu 15 maja 2017 r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Szydłowo z dnia kwietnia 2017 r. w składzie:

- Katarzyna Opasińska                       - Przewodnicząca Komisji

- Marek Bieńkowski                           - Członek Komisji

- Marcin Kłobucki                              - Sekretarz Komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców   w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (do dnia 15 maja 2017r. do godz. 10.00) uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie Gminy Szydłowo.

Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia maja 2017 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta.

  1. W sesji otwarcia uczestniczyli nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców:

  2. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10.15 w dniu 15 maja 2017 r. w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy Szydłowo, położonego przy ul. Mazowieckiej 61, 06-516 Szydłowo (siedziba Zamawiającego) w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP-1.

  3. Nienaruszalność kopert została potwierdzona w obecności przedstawicieli Wykonawców podczas posiedzenia. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców,

- cenę ofertową.

- okres gwarancji,

- zatrudnienie,

- termin wykonania,

4.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

 Lp.

 Nazwa Wykonawcy

 Adres siedziby   Wykonawcy

 Wartość oferty brutto

1

Usługi drogowo rolne Andrzej Karwiński

Nowa Sławogóra 45

06-516 Szydłowo

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane roboty budowlane określone w niniejszej umowie, ustalone zostało na kwotę za 1 m2:

a) równanie mechaniczne dróg gruntowych wraz z zagęszczaniem walcem samojezdnym - średnia szerokość dróg wynosi 4 m,

cena brutto 0,73

b) żwirowanie mechaniczne dróg gruntowych warstwą kruszywa naturalnego (mieszanka piasku i żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm) o grubości warstwy średnio 10 cm i średniej szerokości 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,

cena brutto 4,67

c) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem naturalnym lub betonowym o granulacji 0-50 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,

cena brutto 9,22

d) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych klińcem naturalnym łamanym o granulacji 0-31,5 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,

cena brutto 12,30

e) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych destruktem asfaltowym (materiał Zamawiającego) przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 8 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,

cena brutto 3,81

f) naprawa dróg gruntowych o nawierzchni utwardzonej destruktem asfaltowym (uzupełnienie ubytków, nierówności i itp.) przy założeniu, że średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i mechanicznym zagęszczaniem z materiału powierzonego przez Zamawiającego. W cenie należy uwzględnić koszty załadunku i transportu materiału z bazy zamawiającego do miejsca wbudowania.,

 cena brutto 6,15

g) wykonanie niwelacji poboczy dróg bitumicznych przy założeniu, że średnia grubość zebranego z pobocza materiału (humus, piasek, itp.) wynosi 10 cm. Średnia szerokość pobocza dróg to 1 m. Nadmiar materiału (urobku) Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie.

cena brutto 5,53

 

 

Oferent wykazał 6 miesięczny okres gwarancji.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

 Na tym protokół zakończono.

  

Protokołował:                                                                        Podpis Komisji Przetargowej

 Marcin Kłobucki                                                                 1. Katarzyna Opasińska

                                                                                              2. Marcin Kłobucki

                                                                                              3. Marek Bieńkowski

 

 


 

Ogłoszenie BZP nr 77662 - 2017 z dnia 2017-04-30 r.

Szydłowo: Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie Gminy Szydłowo
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowo, krajowy numer identyfikacyjny 130378479, ul. Mazowiecka  61, 06-516  Szydłowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 655-40-19, e-mail mklobucki@szydlowo-maz.pl, klobucki@wp.pl, faks 23 654-93-28.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.szydlowo-maz.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://bip.szydlowo-maz.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowieca 61, 06-516 Szydłowo


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie Gminy Szydłowo
Numer referencyjny: GK.271.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nazwa zadania :Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie gminy Szydłowo. Zamówienie obejmuje: a) równanie mechaniczne dróg gruntowych wraz z zagęszczaniem walcem samojezdnym - średnia szerokość dróg wynosi 4 m, b) żwirowanie mechaniczne dróg gruntowych warstwą kruszywa naturalnego (mieszanka piasku i żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm) o grubości warstwy średnio 10 cm i średniej szerokości 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym, c) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem naturalnym lub betonowym o granulacji 0-50 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym, d) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych klińcem naturalnym łamanym o granulacji 0-31,5 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym, e) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych destruktem asfaltowym (materiał Zamawiającego) przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 8 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym, f) naprawa dróg gruntowych o nawierzchni utwardzonej destruktem asfaltowym (uzupełnienie ubytków, nierówności i itp.) przy założeniu, że średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i mechanicznym zagęszczaniem z materiału powierzonego przez Zamawiającego. W cenie należy uwzględnić koszty załadunku i transportu materiału z bazy zamawiającego do miejsca wbudowania., g) wykonanie niwelacji poboczy dróg bitumicznych przy założeniu, że średnia grubość zebranego z pobocza materiału (humus, piasek, itp.) wynosi 10 cm. Średnia szerokość pobocza dróg to 1 m. Nadmiar materiału (urobku) Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 20/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiada doświadczenie w realizacji podobnych robót: tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: wykonał co najmniej trzy roboty budowlane (trzy zamówienia) polegające na, przebudowie, budowie, rozbudowie, modernizacji dróg.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100.00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany stawki podatku VAT, 2) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, 3) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 4) zmiany terminu wykonania zadania w przypadku: a) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (np. wystąpienie kolizji, wystąpienie problemów z właścicielami działek na których wykonywane będą roboty, niekorzystne warunki atmosferyczne, ujawnienie niezidentyfikowanej przeszkody w gruncie itp.), b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, c) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany projektu budowlanego w trakcie trwania prac budowlanych, d) konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu rzeczowego, e) zmiany technologii wykonania robót (zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych), na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, f) zaistnienia konieczności wprowadzenia robót zamiennych np. z przyczyn technologicznych lub zaniechania części planowanych robót g) zmiany technologii wykonania robót w uzasadnionych przypadkach 5) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności zawartych w ust. 1 pkt. 4 b-g.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Wiesław Boczkowski

Wójt Gminy SzydłowoZałączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24 kwietnia 2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Kłobucki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2017 21:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 558
01 czerwca 2017 09:59 Marcin Kłobucki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2017 09:58 Marcin Kłobucki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2017 21:34 Marcin Kłobucki - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__wzor_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)