Przetargi

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Pawłowo - Nieradowo


 

Szydłowo, dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

GK.271.3.2017.MK(5)

 

Zamawiający:

Gmina Szydłowo,

ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.; dalej: p.z.p.) Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej Pawłowo-Nieradowo.

1. Najkorzystniejsza oferta:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A.

Adres: ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława

Liczba punktów w kryterium cena: 60

Liczba punktów w kryterium gwarancja: 20

Liczba punktów w kryterium zatrudnienie: 20

Łączna liczba punktów: 100

Uzasadnienie: Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedsiębiorstwo

Robót Drogowo- Inżynieryjnych „PRDI” S.A. przedstawiło najniższą ofertę cenową.

 

2. Pozostałe oferty Wykonawców, nie podlegające odrzuceniu:

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o.

Adres: ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Liczba punktów w kryterium cena: 57,20

Liczba punktów w kryterium gwarancja: 20

Liczba punktów w kryterium zatrudnienie: 20

Łączna liczba punktów: 97,20

Uzasadnienie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. przedstawiło wyższą cenę niż oferta najtańsza.

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Wapnopol” Adam Nowakowski

Adres: ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

Liczba punktów w kryterium cena: 42,24

Liczba punktów w kryterium gwarancja: 20

Liczba punktów w kryterium zatrudnienie: 20

Łączna liczba punktów: 82,24

Uzasadnienie: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Wapnopol” przedstawiło wyższą cenę niż oferta najtańsza.

 

 

3. Oferty odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy

Termin zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ustala się na 24 kwietnia 2017 r.

 

 

Wiesław Boczkowski

Wójt Gminy

(podpis Zamawiającego)

 

 


 

Znak sprawy: GK.271.3.2017.MK

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert

 

w sprawie realizacji zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej Pawłowo-Nieradowo.

 1. W dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 2/2017 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 5 stycznia 2017 r. w składzie:

 

- Katarzyna Opasińska                       - Przewodniczący Komisji

- Marek Bieńkowski                           - Członek Komisji

- Marcin Kłobucki                              - Sekretarz Komisji

 

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców              w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (do dnia 24 marca 2017r. do godz. 10.00) uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Pawłowo-Nieradowo.

 

 1. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty.
 2. W sesji otwarcia uczestniczyli przedstawiciele wykonawców:

 

 1. Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego „Wapnopol” Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck,
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A., ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława

 

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę  700.000,00 zł. brutto.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10.15 w dniu 24 marca 2017r. w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy Szydłowo, położonego przy ul. Mazowieckiej 61, 06-516 Szydłowo (siedziba Zamawiającego) w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP-1.

 

 

 1. Nienaruszalność kopert została potwierdzona w obecności przedstawicieli Wykonawców podczas posiedzenia. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców,

- cenę ofertową.

- okres gwarancji,

- zatrudnienie,

- termin wykonania,

 1. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

 

Wartość oferty brutto

 

1.

Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego „Wapnopol” Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck,

775.266,33

 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A.

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława

545.781,38

 

3.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

572.449,88

 

 1. Wszyscy oferenci wykazali 72 miesięczny okres gwarancji oraz zatrudnienie jednej osoby.
 2. Wykonawcy uczestniczący w sesji otwarcia ofert nie zgłosili zastrzeżeń do przebiegu posiedzenia.

 

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

 

 1. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołował:                                                                        Podpis Komisji Przetargowej

 

Marcin Kłobucki                                                                        1. Katarzyna Opasińska

                                                                                              2. Marcin Kłobucki

                                                                                              3. Marek Bieńkowski

 


 

Ogłoszenie nr 38833 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej Pawłowo-Nieradowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowo, krajowy numer identyfikacyjny 130378479, ul. Mazowiecka  61, 06-516  Szydłowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 655-40-19, e-mail mklobucki@szydlowo-maz.pl, klobucki@wp.pl, faks 23 654-93-28.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.szydlowo-maz.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://bip.szydlowo-maz.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:

Adres:
Urząd Gminy Szydłowo, ul.Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Pawłowo-Nieradowo
Numer referencyjny: GK.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej Pawłowo-Nieradowo

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:71000000-8, 45100000-8, 45111200-0, 45233320-8, 45233220-7, 45233290-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/11/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 900 000,00zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie drogi , o wartości min. 900.000,00 zł PLN brutto każda robota. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym: - minimum jedna osoba, która będzie kierownikiem budowy – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2)oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2)Wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ); 3)Dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12.000,00. zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Mławie oddział w Szydłowie nr 42 8225 1022 2003 0030 0012 0012 b.poręczeniach bankowych; c.poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d.gwarancjach bankowych; e.gwarancjach ubezpieczeniowych; f.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

gwarancja

20.00

klauzula społeczna-zatrudnienie

20.00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Szydłowo

Wiesław Boczkowski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8 marca 2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Kłobucki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2017 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 568
13 kwietnia 2017 09:42 Marcin Kłobucki - Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2017 15:12 Marcin Kłobucki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2017 15:06 Marcin Kłobucki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)