Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo

GK.271.27.2014 Szydłowo dnia 15 grudnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo” Zamawiający...

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Zachodniej w miejscowości Szydłowo-informacja o wyborze oferty

GK.271.19.2014 Szydłowo, dnia 19 sierpnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Przebudowę ulicy Zachodniej w miejscowości Szydłowo” Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłowo-informacja o wyborze oferty.

Szydłowo, dnia 23 lipca 2014r. GK.271.15.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Szydłowo” Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia...

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Zachodniej w miejscowości Szydłowo

Szydłowo: Przebudowa ulicy Zachodniej w miejscowości Szydłowo Numer ogłoszenia BZP: 157837 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul....

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. Modrnizacja drogi gminnej w miejscowości Szydłowo

GK.271.15.2014 Szydłowo dnia 27 czerwiec 2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Szydłowo” Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia...

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo

GK.271.8.2014 Szydłowo dnia 24 czerwiec 2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Poprawa Gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo” Zamawiający zawiadamia...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szydlowo-maz.pl/ Szydłowo: Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłowo Numer ogłoszenia: 208318 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Szydłowo

Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Szydłowo. Numer ogłoszenia: 192604 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo"- wyjaśnienie do treści SIWZ

W związku z informacją o braku możliwości odczytania dwóch stron ze Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót, Urząd Gminy Szydłowo w załączeniu umieszcza ponownie zeskanowane strony Specyfikacji. W dniu 29 kwietnia 2014 r. wpłynęło zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.”Poprawa...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo

Szydłowo: Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo Numer ogłoszenia: 140524 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....