Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o terminie obrad XXII Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szydłowo, dnia 23.11.2016r. GK.6220.5.2016.AO(9) D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na postawie art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 71 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U....

Informacja o terminie obrad XXI Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXI Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

logo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wstępnego projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020”

Szydłowo, 09.11.2016r. OGŁOSZENIE Szanowni Państwo Wójt Gminy Szydłowo ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu wstępnego projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020”. Dokument jest w trakcie opracowywania, jednak przewiduje się na tym etapie możliwość wnoszenia uwag i wniosków...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz.778 z późno zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Szydłowo...

Informacja o terminie obrad XIX Sesji Rady Gminy Szydłowo.

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 września 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XIX Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Dzień bez samochodu

Szanowni Państwo 22 września, dwunasty rok z rzędu, będziemy obchodzić w Polsce „Dzień bez samochodu”, który jest punktem kulminacyjnym Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem trwającej w tym czasie kampanii jest m.in. popieranie ekologicznych środków transportu, a szczególnie zachęcanie...

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Informacja o terminie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo.

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo uprzejmie informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna