Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Szydłowo"

Szydłowo, dnia 18.10.2013 r. GK.6220.1.2012/2013 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013.267) zawiadamiam stronę, że z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

Informacja Rady Gminy w Szydłowie

INFORMACJA Rada Gminy informuje, że terminy obrad sesji Rady Gminy w Szydłowie dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, biurze obsługi Rady Gminy oraz radnych.