Budowa fermy hodowlanej drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych na działkach nr 592 w miejscowości Dębsk oraz 119 w miejscowości Marianowo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Szydłowo, dn. 23 kwietnia 2019 r. GK.6220.3.2016.KT Z A W I A D O M I E N I E Na podsta

Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa

Szydłowo, 21 stycznia 2019 r. GK.6220.3.2016.KT OBWIESZCZENIE - WEZWANIE NA ROPZRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA Na podstawie art. 10 §1, art. 48, w związku z art. 89, 90, 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej „kpa” (t.j. Dz. U. z 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 5 października 2018 r.

Szydłowo, 5 października 2018 r. GK.6220.3.2016.KT OBWIESZCZENIE Działając w oparciu o art. 98 § 1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu