Budowa budynku inwentarskiego – obory w systemie chowu rusztowego na działkach o numerach ewidencyjnych 236 i 237 w obrębie gruntów wsi Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo, pow. mławski

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Szydłowo, dn. 8 maja 2019 r. GK.6220.2.2018.KT(33) OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe

Zawiadomienie o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Szydłowo, dnia 25 kwietnia 2019 r. GK.6220.2.2018.KT(32) Z A W I A D O M I E N I E  

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo o zmianie zakresu inwestycji

Szydłowo, 9 stycznia 2019 r. GK.6220.2.2018.KT(20) O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej „kpa” (t.j. Dz.U. z

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Szydłowo, 9 stycznia 2019 r. GK.6220.2.2018.KT(21) O B W I E S Z C Z E N I E Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – o