Projekt

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

Ogłoszenie- PGN Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 820 ze. zm.) Wójt Gminy Szydłowo