Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony zadanie pn. "Budowa terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe"-Wyjaśnienie do treści SIWZ

Szydłowo, dnia 5 kwietnia 2012 r. GK.271.4.2012 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie...

Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szydlowo-maz.pl/ Szydłowo: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsk Numer ogłoszenia w BZP: 105642 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na bieżące utrzymanie gminnych dróg żwirowych na terenie Gminy Szydłowo

Urząd Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo Szydłowo, dnia 27 marca 2012 r. (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym...

Przetarg nieograniczony zadanie pn. "Budowa terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe" -Ogłoszenie o zmianie ogloszenia

Numer ogłoszenia BZP: 92630 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 57900 - 2012 data 27.02.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, fax....

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kluszewo"

Szydłowo: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kluszewo Numer ogłoszenia: 91510 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo...

Przetarg nieograniczony na Budowę terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe - dokumentacja projektowa

Szydłowo, dnia 14 marca 2012 r. GK.271.4.2012 Informacja dla wykonawców W związku z prośbami wykonawców o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na inwestycję pn. Budowa terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe, Urząd Gminy w Szydłowie w załączeniu przedstawia wnioskowane materiały....

Przetarg nieograniczony zadanie pn. "Budowa terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe"

Budowa terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe Numer ogłoszenia BZP: 57900 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd...

Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie gminnych dróg żwirowych na terenie Gminy Szydłowo

Szydłowo: Bieżące utrzymanie gminnych dróg żwirowych na terenie Gminy Szydłowo Numer ogłoszenia BZP: 38378 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej-ulica Polna w miejscowości Szydłowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej -ulica Polna w miejscowości Szydłowo Numer ogłoszenia UZP: 1168 - 2012; data zamieszczenia: 02.01.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo...