Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kluszewo

Szydłowo: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kluszewo Numer ogłoszenia BZP: 193638 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garlino

Urząd Gminy Szydłowo Szydłowo, dnia 31.05.2012r (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo,...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsk

Szydłowo, dnia 21 maja 2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo, mającego siedzibę w Szydłowie, ul. Mazowiecka 61,...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe

GK.271.4.2012 Szydłowo, dnia 30 kwietnia 2012 r. (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo, mającego...

Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garlino

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szydlowo-maz.pl/ Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garlino Numer ogłoszenia BZP: 115596 - 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Przetarg nieograniczony zadanie pn. "Budowa terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe"-Wyjaśnienie do treści SIWZ

Szydłowo, dnia 5 kwietnia 2012 r. GK.271.4.2012 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie...

Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szydlowo-maz.pl/ Szydłowo: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsk Numer ogłoszenia w BZP: 105642 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na bieżące utrzymanie gminnych dróg żwirowych na terenie Gminy Szydłowo

Urząd Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo Szydłowo, dnia 27 marca 2012 r. (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym...

Przetarg nieograniczony zadanie pn. "Budowa terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe" -Ogłoszenie o zmianie ogloszenia

Numer ogłoszenia BZP: 92630 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 57900 - 2012 data 27.02.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, fax....