Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Zachodniej w miejscowości Szydłowo

Szydłowo: Przebudowa ulicy Zachodniej w miejscowości Szydłowo Numer ogłoszenia BZP: 157837 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul....

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. Modrnizacja drogi gminnej w miejscowości Szydłowo

GK.271.15.2014 Szydłowo dnia 27 czerwiec 2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Szydłowo” Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia...

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo

GK.271.8.2014 Szydłowo dnia 24 czerwiec 2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Poprawa Gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo” Zamawiający zawiadamia...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szydlowo-maz.pl/ Szydłowo: Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłowo Numer ogłoszenia: 208318 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Szydłowo

Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Szydłowo. Numer ogłoszenia: 192604 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo"- wyjaśnienie do treści SIWZ

W związku z informacją o braku możliwości odczytania dwóch stron ze Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót, Urząd Gminy Szydłowo w załączeniu umieszcza ponownie zeskanowane strony Specyfikacji. W dniu 29 kwietnia 2014 r. wpłynęło zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.”Poprawa...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo

Szydłowo: Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo Numer ogłoszenia: 140524 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Informacja o wyborze oferty na bieżące utzrymanie dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Szydłowo

GK.271.9.2014 Szydłowo dnia 24.04.2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Szydłowo” Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy z...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Bieżace utrzymanie gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Szydłowo"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szydlowo-maz.pl/ Szydłowo: Bieżące utrzymanie gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Szydłowo Numer ogłoszenia BZP: 92298 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe dla punktu przedszkolnego w miejscowościach Szydłowo, Nosarzewo, Dębsk- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

GK.271.7.2014 Szydłowo dnia 03.03.2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój...