Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Starosty Mławskiego z dnia 2016-02-09

Zawiadomienie Starosty Mławskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wydania decyzji nr 1/2016 zatwierdzająca projekt budowlany i zezwolająca na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino oraz...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych Stupsk

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 157 obręb...

Informacja ws. podatków i deklaracji podatkowych na rok 2014

W związku z nieuchwaleniem przez Radę Gminy Szydłowo stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że zgodnie z art.20 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.) na rok 2014 należy stosować stawki podatkowe, które obowiązywały...

Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Szydłowo"

Szydłowo, dnia 18.10.2013 r. GK.6220.1.2012/2013 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013.267) zawiadamiam stronę, że z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...