Komunikaty

Wybierz rok

Informacja o obradach XXXIII Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czyności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem...

Informacja o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku”

I N F O R M A C J A o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku” Wójt Gminy Szydłowo informuje, że zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej...

Komunikat w sprawie programu usuwania i utylizacji azbestu w gminie Szydłowo w 2018 r.

I N F O R M A C J A Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że osoby zainteresowane usunięciem azbestu (demontażu lub odbiór składowanego) mogą zgłaszać się do tut. Urzędu Gminy w Szydłowie, pok. nr 5 do dnia 2 lutego 2018r. Wymagane dokumenty: •Deklaracja ze wskazaniem dokładnej ilości przeznaczonego do usunięcia azbestu...

Obwieszczenie o przekazaniu nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko do uzgodnień i zaopiniowania

Szydłowo, dn. 09.01.2018r. GK.6220.3.2016.AO(42) OBWIESZCZENIE o przekazaniu nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko do uzgodnień i zaopiniowania przedsięwzięcia polegającego na „Chowie brojlera kurzego o łącznej obsadzie początkowej 2050,4 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) i produkcji rocznej 3 075 552 szt. przy...

Informacja o obradach XXVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Szydłowo, dn. 04.07.2017r. GK.6220.2.2017.AO(3) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko . Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Przyjmowanie wniosków o wpis do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Szydłowo ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego...

ALERT POZIOM II DLA GMINY SZYDŁOWO

ALERT POZIOM II DLA GMINY SZYDŁOWO W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2017 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego – Mazowiecki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ALERT poziom II. INFORMACJE O PRZEKROCZENIACH Nazwa...