Aktualności

Wybierz rok

Informacja o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku”

I N F O R M A C J A o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku” Wójt Gminy Szydłowo informuje, że zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej...

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich- kurników o obsadzie 40.000 szt. każdy na terenie działki o nr ew. 116/4 w miejscowości Trzcianka, gm. Szydłowo.

Informacja o otrzymaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo w 2017 roku dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19 257,12 zł”

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie Podniesienia poziomu i polepszenia warunków nauki dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgowo w zakresie rozwoju kultury muzycznej wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie...

Logo

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach PROW na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu związanym ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłowo o spotkaniu o charakterze informacyjnym oraz pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016-2020"

Szydłowo, 20.07.2016r. OGŁOSZENIE Szanowni Państwo Wójt Gminy Szydłowo serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Szydłowo do udziału w spotkaniu o charakterze informacyjnym oraz pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016...

Informacja dla rolników poszkodowanych przez ujemne skutki przezimowania

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA W związku z wystąpieniem szkód w niektórych uprawach ozimych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania informuję, że Wójt Gminy Szydłowo zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzenie składu terenowej komisji...

Informacja - usuwanie azbestu 2016

INFORMACJA Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że osoby zainteresowane usunięciem azbestu (demontaż lub odbiór składowanego) mogą zgłaszać się do tut. Urzędu, pok. nr 5 do dnia 5.02.2016 r. Wymagane dokumenty: 1. Deklaracja (pok. nr 5), 2. Potwierdzenie zgłoszenia zamiaru wykonania zmiany pokrycia dachu lub decyzja na budowę...

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego i harmonogram udzielenia tej pomocy.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej Pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) art. 4 ust. 1 ustawy mówi, że osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna 1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających...